interes public

Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate

Conform Normelor Metodologice din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, lista certificatelor de urbanism şi lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică.

Art. 4 precizează: "Transparenţa procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv, prin aducerea la cunoştinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, precum şi prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 37 şi art. 53."

Lista se actualizează lunar şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi scopul pentru care a fost eliberat actul.

3 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni